Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego com;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod yourstyleby.eu za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Your Style by Urszula Lidia Bieniek, ul.Słonecznikowa 2A,
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 11. 43-353 Porąbka a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem:yourstyleby.eu
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.yourstyleby.eu, prowadzony jest przez firmę Your Style by Urszula Lidia Bieniek, ul.Słonecznikowa 2A, 43-353 Porąbka
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci
  2. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, JavaScript, CSS
  3. włączona obsługa plików Cookies oraz JavaScript
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu yourstyleby.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Klient podczas składania zamówienia może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Zgoda na otrzymywanie faktury elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 10. Zgoda Klienta na otrzymywanie faktur elektronicznych nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 11. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury elektroniczne, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane, wskazane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury VAT
 13. Każda faktura elektroniczna będzie dostarczona na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia. Zmiana adresu e-mail wymaga pisemnego powiadomienia Sprzedawcy. Jeśli Klient nie powiadomi Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail, korespondencja będzie kierowana na dotychczasowy adres e-mail i uważa się ją za prawidłowo doręczoną.
 14. Klient może zrezygnować z otrzymywania faktur elektronicznych, wysyłając pisemne oświadczenie w formie papierowej na adres e-mail: biuro@yourstyleby.eu.
 15. Jeśli Klient wybierze transakcję systemem płatności elektronicznych, jako sposób płatności za zamówienie, Sprzedawca doliczy opłatę równą kosztom jej realizacji. Opłata jest liczona od łącznej wartości brutto zamówienia wraz z kosztami wysyłki. Wysokość opłaty o której mowa powyżej jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 16. NIP 547-029-56-79.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Your Style by Urszula Lidia Bieniek może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Your Style by Urszula Lidia Bieniek za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Your Style by Urszula Lidia Bieniek.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Your Style by Urszula Lidia Bieniek.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Your Style by Urszula Lidia Bieniek,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.yourstyleby.eu, dokonać wyboru towaru ew. kolorystyki podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” .
 7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Your Style by Urszula Lidia Bieniek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość zawierającą podstawowe informacje na temat założonego zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.yourstyleby.euoraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz ogólnych warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się wybraną przez klienta formą przesyłki. Do wyboru klient ma:
   1. List polecony ekonomiczny, paczka polecona priorytetowa – realizowane za pomocą Poczty Polskiej
   2. Kurier PP – inaczej Kurier Pocztex48 realizowany za pomocą Poczty Polskiej
   3. Kurier – realizowany za pomocą firmy Inpost, UPS
   4. Kurier pobranie 24h, kurier pobranie 48h – realizowany firmą Poczty Polskiej bądź UPS
   5. Paczkomaty
  3. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
  4. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Staramy się aby 95% paczek zostało wysłanych do 48 godzin od momentu:
   1. Zaksięgowania przelewu (w przypadku zamówień przedpłaty)
   2. Otrzymania zamówienia (zamówienie za pobraniem)
 1. W przypadku zamówień pre-order czas dostawy zostaje podany przy każdym produkcie. Istnieje możliwość, że termin zostanie przesunięty o czym niezwłocznie Klient zostanie poinformowany, drogą mailową, telefoniczną lub sms-em na numer podany w zamówieniu.
 2. W przypadku braku zamówionego przez Klienta towaru, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Klientem w celu zamiany wybranego produktu bądź zwrotu pieniędzy na ustalone przez Klienta konto.
 3. Czas dostawy jest uzależniony od przewoźnika i sposoby wysyłki.
 1. Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego 40 1050 1113 1000 0092 5997 3395,
  2. płatnością w systemie payU, przelewy24,
  3. podczas odbioru towaru u kuriera,
 1. Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@yourstyleby.eu
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy paczkę ze zwracanym towarem od Państwa. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Proszę odesłać nam towar na adres: Your Style by Urszula Lidia Bieniek, ul.Słonecznikowa 2A, 43-353 Porąbka, nr. tel. 661-435-111, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 1. Odstępując od umowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie Art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer rachunku bankowego przez Your Style by Urszula Lidia Bieniek, ul.Słonecznikowa 2A, 43-353 Porąbka w celu zwrotu należności za zakupiony towar w wyniku odstąpienia od umowy.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat na mocy przepisów podatkowych „art. 112 ustawy o podatku towarów i usług”. Mają Państwo również prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie danych jest dobrowolne jednak ich podanie jest niezbędne w celu dokonania zwrotu i wypłaty należności. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych jest brak możliwości zwrotu należności.
 1. Reklamacje dotyczące Towarów
 2. Your Style by Urszula Lidia Bieniek jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@yourstyleby.eu .
 4. Your Style by Urszula Lidia Bieniek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 1. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
 2. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Your Style by Urszula Lidia Bieniek a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Your Style by Urszula Lidia Bieniek a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Your Style by Urszula Lidia Bieniek.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.